Album - Lakeside Railway - Page 004 on 09.02.14
Lakeside Railway
Index First
Back Next
Photo Album
Lakeside Railway
 
Top of the page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top of the page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top of the page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.02.14   09.02.14   09.02.14  
William Baker (front)   William Baker (front)   William Baker (front)  
and Francis Henry Lloyd   and Francis Henry Lloyd   and Francis Henry Lloyd  
 
 
 
09.02.14   09.02.14   09.02.14  
William Baker (front)   Ernest Henry Upton   Ernest Henry Upton  
and Francis Henry Lloyd          
 
 
 
09.02.14   09.02.14   09.02.14  
Ernest Henry Upton   Ernest Henry Upton   Ernest Henry Upton  
           
 
 
 
09.02.14   09.02.14   09.02.14  
Ernest Henry Upton   Ernest Henry Upton   William Baker (front)  
        and Francis Henry Lloyd  
 
 
 
09.02.14   09.02.14   09.02.14  
William Baker (front)   William Baker   Francis Henry Lloyd  
and Francis Henry Lloyd          
 
 
 
09.02.14          
William Baker (front)          
and Francis Henry Lloyd          
  << Back   Next >>  
Home > Album > Lakeside